+48 696 455 392 info@kancelaria-mkk.pl

Komu i pod jakimi warunkami przysługuje zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech tzw. Arbeitslosengeld I?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych trzeba w pierwszej kolejności posiadać status osoby bezrobotnej. Osoba bezrobotna to nie tylko taka, która w ogóle nie pracuje, ale również taka, która pracuje mniej niż 15 godzin w tygodniu. Ponadto prawo do zasiłku dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld I) mają jedynie te osoby, która pracowały w Niemczech minimum przez 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat, odprowadzając składki na ubezpieczenia społeczne. Do owych 12 miesięcy wlicza się również okres urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, czy okres pobierania zasiłku chorobowego. Z formalnego punktu widzenia należy oczywiście zameldować się jako osoba bezrobotna w miejscowym urzędzie pracy.

Co istotne zasiłek dla bezrobotnych przysługuje jedynie osobom, które stracił pracę nie z własnej winy, a zatem jeśli pracownik sam się zwolnił z pracy, nie posiadając nowej – nie będzie mógł liczyć na wsparcie finansowe z tytułu niezdolności do pracy.

Wysokość zasiłku i czas jego wypłacania

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech jest uregulowana ustawowo i wynosi co do zasady 60% zryczałtowanego wynagrodzenia pracownika w ciągu ostatnich trzech miesięczny, natomiast jeśli osoba ta posiada dzieci na utrzymaniu odsetek ten rośnie do 67%. Czas wypłacania zasiłku dla bezrobotnych zależy od długości zatrudnienia oraz wieku.

Czy możliwe jest otrzymywanie zasiłku dla bezrobotnych z Niemiec, w przypadku zamieszkiwania za granicą (Niemiec)?

Osoby, które poszukują pracy poza granicami Niemiec, ale w innym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej lub Szwajcarii mogą pod pewnymi warunkami otrzymywać niemiecki zasiłek dla bezrobotnych:

  • Należy być zameldowanym jako osoba bezrobotna w Niemczech
  • Należy posiadać niemieckie obywatelstwo lub inne obywatelstwo kraju Unii Europejskiej
  • Przed wyjazdem z Niemiec musi minąć okres 4 tygodni od zgłoszenia jako osoba bezrobotna

Arbeitslosengeld II (Hartz IV)

Kiedy minął już okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld I) można ubiegać się o wypłatę kolejnego zasiłku Arbeitslosengeld II, bardziej znanym jako Hartz IV. Zasiłek Hartz IV przysługuje pod pewnymi warunkami osobom, które nie posiadają zatrudnienia, ani żadnego majątku, nie osiągnęły wieku emerytalnego i mają stałe miejsce zamieszkania na terenie Niemiec. Jest to kwota, która powinna zaspokoić podstawowe potrzeby osoby, która ubiega się o jej wypłatę, a brane przy jej ustalaniu są takie czynniki jak wiek, stan rodzinny, ilość osób na utrzymaniu itp. Zasiłek Hartz IV co do zasady przyznawany jest na okres 12 miesięcy. Po tym czasie urząd sprawdza, czy zasiłek powinien dalej przysługiwać i wydaje decyzję o ewentualnej dalszej wypłacie tego świadczenia.