+48 696 455 392 info@kancelaria-mkk.pl

Prawo do wypłaty zasiłku chorobowego w Niemczech

Prawo do zasiłku chorobowego w Niemczech mają osoby, które podlegają ubezpieczeniu w niemieckiej kasie chorych (Krankenkasse) przez co najmniej 6 tygodni. Prawo do ww. zasiłku mają również w Niemczech bezrobotni.

 

Czas trwania i wysokość zasiłku

Czas trwania zasiłku rozpoczyna się w pierwszym dniu niezdolności do pracy z powodu choroby stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (Krankenschein, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung). Zgodnie z §48 SGB V co do zasady nie ma ograniczenia czasowego w pobieraniu zasiłku chorobowego. Nie mniej w przypadku, gdy dla osoby ubezpieczonej wypisywane jest „L4” na tą samą chorobę ciągiem przyjmuje się, że w takim przypadku czas trwania zasiłku chorobowego wynosić może maksymalnie 78 tygodni. Z reguły ubezpieczony pracownik ma prawo do zasiłku Krankengeld, czyli wypłacanego z Krankenkasse po 6. tygodniu trwania choroby, albowiem co tego czasu świadczenie wypłacane jest przez pracodawcę.

Wysokość zasiłku

Przy obliczaniu wysokości zasiłku chorobowego brane są pod uwagę dochody brutto pracownika za ostatni miesiąc pracy przed miesiącem, w którym pracownikowi przydarzyła się choroba. Z tej kwoty brany jest odsetek 70%. Taki sposób obliczania uregulowany jest kodeksowo, a mianowicie w §47 SGB V. Dodatkowo wysokość zasiłku nie może być wyższa niż 90% wynagrodzenia netto pracownika. Krankengeld obliczany jest na każdy dzień kalendarzowy.

Zasiłek opiekuńczy w trakcie choroby dziecka

Osoby ubezpieczone mają również prawo do zasiłku opiekuńczego w związku z chorobą dziecka. Czas trwania takiego zasiłku wynosi maksymalnie 10 dni lub 20 dni w roku (na jedno dziecko) w przypadku rodziców, które samotnie wychowują dzieci.

UWAGA!!!

W prawie polskim mamy do czynienia z ochroną pracownika, który przebywa na zwolnieniu  lekarskim przed możliwością wypowiedzenia mu umowy o pracę, czyli po prostu zwolnienia go z pracy. W prawie niemieckim jest inaczej. Co do zasady pracownik w Niemczech może zostać zwolniony z pracy nawet jeśli przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jakie uprawnienia będzie miał pracownik w takiej sytuacji?

Pracownik, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, a wobec którego pracodawca złożył wypowiedzenie umowy o pracę ma prawo do otrzymywania w dalszym ciągu wynagrodzenia za pracę lub zasiłku chorobowego. Zwolniony pracownik będzie mógł także pracodawcy wytoczyć proces przed sądem, opierając się o naruszenie zasad współżycia społecznego. Istnieją bowiem sytuacje, kiedy mimo uprawnienia pracodawcy do zwolnienia chorego pracownika, zwolnienie takie biorąc pod uwagę indywidualną sytuację pracownika będzie stało w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego i w tym sensie będzie niezgodne z prawem. Ocenę tego podejmować należy jednak z uwzględnieniem wszystkich okoliczności indywidualnej sprawy.